Ads

CA CẦU HỒN (Tháng 11 – Lễ An táng – Lễ Giỗ): Ca Dâng Lễ – ĐÁP CA – Ca Hiệp Lễ – Ca Kết Lễ

Ads

Bài hát : CA CẦU HỒN (Tháng 11 – Lễ An táng – Lễ Giỗ): Ca Dâng Lễ – ĐÁP CA – Ca Hiệp Lễ – Ca Kết Lễ
Kênh: Lm Bùi Ninh
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-3RpdAmO7QI

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web