More
  Ads

  慈佑眾💖大悲咒《 最好聽的版本 》🙏1天1遍 除煩惱 一切諸菩薩慈悲與加持🌿 大家平安吉祥 🌿每日聽一聽淨心又自在 🙏佛陀永远保佑你的家庭

  Ads

  Bài hát : 慈佑眾💖大悲咒《 最好聽的版本 》🙏1天1遍 除煩惱 一切諸菩薩慈悲與加持🌿 大家平安吉祥 🌿每日聽一聽淨心又自在 🙏佛陀永远保佑你的家庭
  Kênh: 佛教音乐 – Buddhist Songs
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=iJcn4aYv7j4

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web