Ads

得菩薩保佑 🙏 消除災禍、帶來福報 🌿 每日聽一聽淨心又自在 🌿 南无观世音菩萨🙏 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🌿 平安健康

Ads

Bài hát : 得菩薩保佑 🙏 消除災禍、帶來福報 🌿 每日聽一聽淨心又自在 🌿 南无观世音菩萨🙏 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🌿 平安健康
Kênh: 佛教音乐 – Buddhist Songs
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=cV3JMGv9V4k

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web