More
  Ads

  得菩薩保佑帶來福報 🙏 南无观世音菩萨🌷祝福大家平安吉祥🌷🌷🌷佛陀永远保佑你的家庭,消除災禍🌿🌿 早晚唸2次平安健康🙏每日聽一聽淨心又自在🙏💖 Buddhist Song

  Ads

  Bài hát : 得菩薩保佑帶來福報 🙏 南无观世音菩萨🌷祝福大家平安吉祥🌷🌷🌷佛陀永远保佑你的家庭,消除災禍🌿🌿 早晚唸2次平安健康🙏每日聽一聽淨心又自在🙏💖 Buddhist Song
  Kênh: BuddhistMusic.佛教音乐
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=W8It6foieuY

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web