More
  Ads

  得菩薩保佑帶來福報🙏 大悲咒《 最好聽的版本 》消除災禍🌷 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難 🙏 Buddhist Song

  Ads

  Bài hát : 得菩薩保佑帶來福報🙏 大悲咒《 最好聽的版本 》消除災禍🌷 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難 🙏 Buddhist Song
  Kênh: 佛教音乐 – Buddhist Songs
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Srjo53XGuCw

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web