Ads

平安健康🙏🏻🌷消除災禍、帶來福報🌿💖大家平安吉祥😊😊🌿纯正的佛教音乐🌷 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難 🙏🌷每日聽一聽淨心又自在

Ads

Bài hát : 平安健康🙏🏻🌷消除災禍、帶來福報🌿💖大家平安吉祥😊😊🌿纯正的佛教音乐🌷 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難 🙏🌷每日聽一聽淨心又自在
Kênh: 心中的佛陀 – Buddhist Songs
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=F9jFoiKM-Qk

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web