More
  Ads

  大悲咒早晚唸2次大家平安吉祥 🌷🙏🙏纯正的佛教音乐🌷🙏 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🌷🙏🌷 佛在心中🙏 Buddhist Song

  Ads

  Bài hát : 大悲咒早晚唸2次大家平安吉祥 🌷🙏🙏纯正的佛教音乐🌷🙏 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🌷🙏🌷 佛在心中🙏 Buddhist Song
  Kênh: 大悲咒
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=nPQtWAUZsrw

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web