Ads

大悲咒《 最好聽的版本 》🙏佛陀永远保佑你的家庭🙏🙏🙏消除災禍、帶來福報🙏🌿得菩薩保佑大家平安吉祥🙏一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難 🙏 Buddhist Song

Ads

Bài hát : 大悲咒《 最好聽的版本 》🙏佛陀永远保佑你的家庭🙏🙏🙏消除災禍、帶來福報🙏🌿得菩薩保佑大家平安吉祥🙏一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難 🙏 Buddhist Song
Kênh: 【很好聽佛歌 】- 佛教音乐 – Buddhist Songs
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=zOoJkAdVoQ8

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web