Ads

大悲咒《 最好聽的版本 》💖大家平安吉祥消除災禍😊🌷 消除災禍、帶來福報🌷佛陀永远保佑你的家庭🌷 佛說稱揚諸佛功德經🙏 Buddhist Song

Ads

Bài hát : 大悲咒《 最好聽的版本 》💖大家平安吉祥消除災禍😊🌷 消除災禍、帶來福報🌷佛陀永远保佑你的家庭🌷 佛說稱揚諸佛功德經🙏 Buddhist Song
Kênh: 佛教音乐 – Buddhist Songs
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vpR4fhlCKek

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web