More
  Ads

  大悲咒《 最好聽的版本 》🌿🌿🌷與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🙏💖一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難報 🌷🌷🌿 每日聽一聽淨心又自在

  Ads

  Bài hát : 大悲咒《 最好聽的版本 》🌿🌿🌷與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🙏💖一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難報 🌷🌷🌿 每日聽一聽淨心又自在
  Kênh: BuddhistMusic.佛教音乐
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_qoW_i8lLkU

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web