Ads

大悲咒《 最好聽的版本 》🌿🌷🌷佛陀永远保佑你的家庭消除災禍帶來福報🙏早晚唸2次帶來福報🌿🙏大慈大悲救苦救難💖Great Compassion Mantra

Ads

Bài hát : 大悲咒《 最好聽的版本 》🌿🌷🌷佛陀永远保佑你的家庭消除災禍帶來福報🙏早晚唸2次帶來福報🌿🙏大慈大悲救苦救難💖Great Compassion Mantra
Kênh: 佛教音乐 – Buddhist Songs
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=nxbqqRQO6UM

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web