More
  Ads

  大家平安吉祥💖大慈大悲救苦救難🙏🙏一心頂禮南無大慈大悲觀世音菩薩🌷每日聽一聽淨心又自在 🌿🌿 มนตราเมตตามหานิยม 🙏The Great Compassion Mantra

  Ads

  Bài hát : 大家平安吉祥💖大慈大悲救苦救難🙏🙏一心頂禮南無大慈大悲觀世音菩薩🌷每日聽一聽淨心又自在 🌿🌿 มนตราเมตตามหานิยม 🙏The Great Compassion Mantra
  Kênh: 佛教音乐 – Buddhist Songs
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=JXTs-Uo9CRk

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web