More
  Ads

  南无观世音菩萨🙏🌷早晚唸2次帶來福報🌿🌷一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🌿大家平安吉祥🌷可解除災難,百求百應,事事順利,吉祥平安。Buddhist Music

  Ads

  Bài hát : 南无观世音菩萨🙏🌷早晚唸2次帶來福報🌿🌷一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🌿大家平安吉祥🌷可解除災難,百求百應,事事順利,吉祥平安。Buddhist Music
  Kênh: BuddhistMusic.佛教音乐
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=VmrfCZBfic8

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web