More
  Ads

  佛教音乐 大悲咒 藏音修行版 21 十一面觀音咒 🙏 大悲咒 1天1遍 消除災禍、帶來福報 🌷 🌷 祈願疫情消弭 🙏 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🙏每日聽一聽淨心又自在

  Ads

  Bài hát : 佛教音乐 大悲咒 藏音修行版 21 十一面觀音咒 🙏 大悲咒 1天1遍 消除災禍、帶來福報 🌷 🌷 祈願疫情消弭 🙏 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🙏每日聽一聽淨心又自在
  Kênh: 佛教音乐 – Buddhist Songs
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=OXkWwo7eRzY

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web